กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน้าหลัก ค่าสาธารณูปโภค รถราชการ คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ แบบสอบถาม ระเบียบค่าการศึกษาบุตร ระเบียบงานบุคคล E-Payment พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2542 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กฎหมายบริการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี แผนการตรวจสอบประจำปี รายงานผล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่องค์ความรู้ กฎบัตรการตรวจสอบภายในเงินทุนหมุนเวียน กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ข่าวสาร ดาวน์โหลด อัลบัมภาพ วีดีโอ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การบัญชี การควบคุมภายใน การพัสดุ ค่าตอบแทน เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน FAQ การตรวจสอบภายใน - Internal Audit แผ่นพับ/จุลสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 

กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน


 
 
กรมท่าอากาศยาน DEPARTMENT OF AIRPORTS

71 ซอยงานดูพลี ถนนพระาม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2287-0320-9 โทรสาร : +66 (0) 2286-3373