กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน้าหลัก ค่าสาธารณูปโภค รถราชการ คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ แบบสอบถาม ระเบียบค่าการศึกษาบุตร ระเบียบงานบุคคล E-Payment พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2542 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กฎหมายบริการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี แผนการตรวจสอบประจำปี รายงานผล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่องค์ความรู้ กฎบัตรการตรวจสอบภายในเงินทุนหมุนเวียน กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ข่าวสาร ดาวน์โหลด อัลบัมภาพ วีดีโอ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การบัญชี การควบคุมภายใน การพัสดุ ค่าตอบแทน เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน FAQ การตรวจสอบภายใน - Internal Audit แผ่นพับ/จุลสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 
250
คุณกำลังทำอะไร?
 • ลิ้งค์
 • รูปภาพ
 • แนบไฟล์
 • Embed
 • ใส่ลิ้งค์
 • เลือกภาพ
  Upload a single photo
  Upload a multiple photo
  รองรับไฟล .jpg, .gif, .png และขนาดไม่เกิน 500kb
 • เลือกไฟล์
  ไฟล์ที่รองรับ .wma, .wmv, .mpg, .mp3, .mp4, .flv, .avi, .pdf, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .txt, .zip, .rar [max 15 Mb]:
 • Embed
  รองรับเฉพาะ iframe เท่านั้น